Level Up

Šajā projektā tika veikta pieredzes apmaiņa starp trim organizācijām - Polijas Ekonomikas biedrības Gdaņskas nodaļu, Asociacion Con Valores un Baroots, ar mērķi veicināt sistemātisku treneru darba kvalitātes uzlabošanu un pielāgotu apmācību saturu dalībniekiem ar zemām profesionālām prasmēm vai ar konkrētām vajadzībām

Norise: 01.12.2020 - 30.11.2022
Baroots (sākotnējais Flourish NGO nosaukums) pievienojās projektam 2022. gada maijā, aizstājot sākotnējo partneri, un tādēļ piedalījās tikai ierobežotā apmērā.

OKt 6-7, 2022

PARTNERU TIKŠANĀS I Pēdējo reizi projekta "LevelUp" partneri tikās, lai apspriestu kopējos sasniegumus un nākotnes projekta idejas Sopotā, 2022. gada 6. un 7. oktobrī. Atvadas līdz nākamajai potenciālajai sadarbībai bija neatņemama šīs sanāksmes sastāvdaļa, bet papildus tam visi partneri vienbalsīgi piekrita, ka kopā paveiktais darbs pēdējo 2 gadu laikā bija viegls un patīkams, un sasniegtie rezultāti bija būtiski partneru darba kvalitātes veicināšanai.

Šī aktivitāte sagatavota Erasmus+ programmas finansētā LevelUp! projekta No.2020-1-PL01-KA204-082188 ietvaros. Par tajā paustajiem viedokļiem ir atbildīgs tikai autors, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas uzskatus.

Sept 15-16, 2022

PARTNERU TIKŠANĀS I Saulainā Valensija un Associacion Con Valores sirsnīgi sagaidīja "LevelUp" projekta partnerus. Apspriežot līdz sadarbību, kas veicinātu katras iesaistītās puses izaugsmi un turpinot būvēt uz jau sasniegtajiem panākumiem šajā projektā, partneri veica lielu daļu nepieciešamā darba, lai sāktu projekta noslēgšanu nākamajos mēnešos. Šajās divās dienās tika sasniegts daudz!